Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Мі­ніс­тер­ством освіти і науки України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом ук­­ра­­їнської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Національ­ним універ­си­тетом «Острозька академія», Дер­жав­­ним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетров­ським національним історичним музеєм імені Д. І. Яворницького 22 березня 2019 року проводять Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячену пам’яті проф. М. П. Коваль­ського (до 90-річ­чя з дня народження). 

Робота конференції планується за такими напрямами:

– М. П. Ковальський та його історіографічна доба;

– проблеми теорії, методології та методики історичної науки і джерелознавства;

– наукові й дисциплінарні образи спеціальних історичних дисциплін;

– історіографія українського джерелознавства: етапи та головні досягнення;

– джерелознавство історії України XVI – XVII ст.: здобутки і перспективи.

Оргкомітет конференції просить Вас до 15 лютого 2019 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції звідомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу в поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом до 1,0 др. арк., набраного в ре­дак­торі Word у вигляді комп’ютерного файлу у форматі doc або rtf. за зазначеними електронними адресами та обов’язково роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для аспірантів і студентів – обов’язкова рекомендація  наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва стат­ті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англій­ською мовами /ос­тання розширена до 0,5 сторінки/). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квад­рат­них дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури,що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці роботи. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання тематичного збірника наукових праць. Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (15 лютого 2019 р.) та оформлення яких не відповідає вимгам  до фахових видань, не будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору ма­теріалів на конференцію та для подальшої їх публікації. Запрошення на конференцію будуть направлятись  персонально орієнтовно за місяць до початку її роботи. Учас­ники конференції надають організаційний внесок у розмірі 150 грн. під час реєс­тра­ції. Проїзд, проживання та харчування –  коштом учасника.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства. Відповідальний секретар оргкомітету – канд. істор. наук, доц. Воронов Віктор Іванович. Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-64, (067) 456-16-37; електронні адреси: dekanat-hist@ukr.net; vi_voronov@ukr.net.