Засновник і перший завідувач кафедри історії України, професор Дмитро Яворницький
Кафедра історії України – визнаний в університеті й регіоні центр історичної україністики – один із найстаріших підрозділів університету. 1 січня 2021 р. виповнилося 100-річчя від дня її заснування. Засновником і першим завідувачем підрозділу був видатний український історик та археолог проф. Д. І. Яворницький. Вчений закладав основи історичної україністики в нашому університеті ще з вересня 1918 р., коли почала функціонувати кафедра історії місцевого краю і Запорожжя – безпосередня предтеча кафедри історії України. Нова ж кафедра працювала як структурний підрозділ Катеринославського інституту народної освіти, що став наступником Катеринославського університету. Щоправда, в наступні роки назви кафедри змінювалися. У 1923/24 н.р. підрозділ здобув назву – кафедра історії України і історії місцевого краю, а в 1924/25 н.р. в межах факультету профосвіти знову функціонувала кафедра історії України. У 1924 р. підрозділ, очолюваний проф. Д. І. Яворницьким, набув статус науково-дослідної кафедри українознавства, яка працювала в структурі Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) історично-археологічного музею з підпорядкуванням ВУАН. Перший керівник кафедри дістав почесне ім’я «народного академіка», був широковідомим й авторитетним вченим та педагогом, видатним комунікатором-україністом, справжнім патріотом України. У 1920-х рр. під керівництвом Д. І. Яворницького почала формуватися наукова школа з українознавства, становлення якої було перервано з ідейно-політичних мотивів за умов утвердження сталінського тоталітарного режиму.

У 1930 р. кафедра історії України функціонувала в межах Дніпропетровського інституту соціального виховання, одного з наступників Дніпропетровського ІНО. У 1933 р. у відновленому університеті така кафедра вже була відсутня. У подальшому, за історичних умов тоталітарного й посттоталітарного комуністичного режиму, протягом трьох десятиліть вивчення історичної україністики штучно обмежувалося. За тих обставин заохочувалося дослідження радянського періоду історії УРСР, а вивчення попередніх історичних часів «феодалізму» та «капіталізму» вивчалося фрагментарно, та й то в контексті панівної ідеології та методології історії. Вивчення української історії проводилося на кафедрі історії народів СРСР, а потім на кафедрі історії СРСР та УРСР, яка була створена в 1966 р. під керівництвом д-ра іст. наук, проф., відомого історика-аграрника Д. П. Пойди. За двадцять років завідувачем кафедри став у той час канд. іст. наук, доц. В. В. Іваненко.

Відновлення кафедри історії України як самостійної структурної одиниці історичного факультету відбулося за часів «перебудови» 5 травня 1989 р. Завідувачкою кафедри стала д-р іст. наук, проф. Г. К. Швидько (1989–1995), яка на зорі відродженої незалежної України разом із колегами розпочала процес динамічного розвитку історичної україністики. На рубежі ХХ–ХХІ ст. ця робота тривала під керівництвом таких очільників кафедри, як канд. іст. наук, доц. В. І. Костенко (1995–1996), канд. іст. наук, доц. О. Ф. Нікілєв (1996–1997), д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко (1997–2010), д-р іст. наук, проф. Ю. А. Святець (2010–2020). Із вересня 2020 р. завідувачкою кафедри є канд. іст. наук, доц., випускниця докторантури ДНУ О. М. Посунько.

Сьогодні кафедра історії України є найпотужнішим у кадровому відношенні підрозділом історичного факультету, де, крім керівниці кафедри, працює 5 докторів історичних наук, професорів (В. В. Ващенко, Т. Ф. Литвинова, О. Ф. Нікілєв, С. І. Світленко, Ю. А. Святець), 5 кандидатів історичних наук, доцентів (С. М. Каюк, І. М. Ковальська-Павелко, О. А. Репан, О. О. Чепурко, І. А. Шахрайчук). До складу кафедри входить педагогічний працівник – завідувачка навчальної архівно-музейно-археологічної лабораторії канд. іст. наук А. С. Струкуленко, ст. лаб. кафедри, маг-р іст. Я. М. Мордвінова.

Сучасна кафедра історії України ДНУ – це інноваційні навчальні курси; активне використання мультимедійних технологій в освітньому процесі; динамічний поступ кількох наукових напрямів, які утворюють інтелектуальне ядро Дніпровської наукової школи історичної україністики. Кафедра активно працює зі студентами, які відвідують науково-дослідні гуртки: «Історичні профілі України» та «Ремесло історика і…». Важливо, що до гурткової роботи долучаються студенти вже з молодших курсів. Це, зокрема, Л. Захарова (ІІІ курс), Н. Коваль та Ю. Чабан (ІІ курс), І. Горб, С. Жовнір, Г. Заворотній, Я. Козинець, В. Пархоменко, І. Платонов, П. Санін, В. Свідовський, Л. Юнкевич та інші (І курс).

Напередодні ювілею кафедра навіть за умов карантину на належному рівні провела ІV Всеукраїнські Яворницькі читання, присвячені 165-річчю від дня народження акад. Д. І. Яворницького. В читаннях узяли участь 69 осіб з 11 міст України і 19 освітньо-наукових та музейних установ. Під час конференції, яка в умовах адаптивного карантину відбувалася на платформі ZOOM, робота велась у рамках 4 секцій. На читаннях загалом було заслухано й обговорено 59 доповідей. У центрі уваги перебували творча спадщина, інтелектуальні контакти та традиції Дмитра Яворницького, військово-політичні, міжнародні, соціально-економічні, суспільно-політичні та соціокультурні питання історії Наддніпрянської України ХVIIІ–ХХ ст., а також освіта, наука та духовно-релігійне життя регіону ХІХ–ХХ ст. За підсумками роботи конференції вже видано змістовний збірник тез доповідей.

Добрим творчим подарунком до кафедрального ювілею стало рішення Вченої ради університету про відкриття нової освітньої програми «Історична україністика та прикладна історія» за спеціальністю 032 – Історія та археологія вже з 2021/22 н.р. І це закономірний результат роботи колективу кафедри. Так, за підсумками науково-дослідних робіт у 2020 р. вона вкотре впевнено посіла І місце серед факультетських підрозділів. Відкриття нової освітньої програми стало необхідною організаційною передумовою для розгортання профорієнтаційної роботи, збільшення набору на історичний факультет ДНУ, підвищення якості освітнього процесу, подальшого розвитку українознавчих освітніх практик та наукових студій.

Сергій Світленко, декан історичного факультету, професор кафедри історії України