Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, Музей історії Дніпра, Громадська організація «Асоціація Ноосфера» 9–12 листопада 2021 року проводять ХІІ Дніпровську обласну історико-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя»».

Робота конференції планується за такими напрямами:

  • Історичні постаті Придніпров’я;
  • Історія міст і сіл Дніпровського Надпоріжжя;
  • Суспільно-політичне життя та етнонаціональні відносини на Придніпров’ї;
  • Освіта, наука, духовність та культура краю;
  • Географічна компонента краєзнавства Придніпров’я.

У ході конференції, крім роботи пленарного й секційних засідань, передбачається проведення музейного практикуму, презентації новітніх історико-краєзнавчих видань, наукового семінару, тематичної екскурсії. Учасники конференції отримають відповідний сертифікат.

Матеріали доповідей та повідомлень будуть опубліковані у збірнику історичного факультету ДНУ.

Оргкомітет конференції просить Вас надіслати:

  • до 30 жовтня 2021 р. (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, тему доповіді або повідомлення, секцію, контактні телефони та e-mail;
  • до 07 листопада 2021 р. (електронною поштою) текст тез доповіді українською мовою обсягом до 3 сторінок, набраного в редакторі Word за електронною адресою: olgaposunko70@gmail.com (для студентів і аспірантів обов’язкова підписана і сканована рекомендація наукового керівника).

Правила оформлення статей

На початку статті послідовно подаються: назва статті (починати з великої літери, жирним шрифтом, 12 кеглем по центру); ім’я та прізвище автора/авторів (жирним шрифтом 12 кеглем курсивом), науковий ступінь, вчене звання (за наявності) одним рядком (не жирним шрифтом, кегль 10); назва навчального закладу; адреса установи (просп./вул., номер буд., назва міста/села, назва країни, поштовий індекс) курсивом не жирним, кегль 10. Далі в текстовій частині доповіді/повідомлення слід подати такі складові (виділивши жирним шрифтом): постановка проблеми; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки; бібліографічні посилання.

Посилання на джерела та літературу робити в тексті в круглих дужках: (ДАДО, Ф. 313, оп. 1, спр. 16, арк. 1, або Яворницький, Д. І., 1990, с. 96) відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як Бібліографічні посилання (жирним шрифтом, кегль 12) наприкінці тексту. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історії України.
Відповідальний секретар Оргкомітету – завідувачка кафедри історії України, к.і.н., доц. Посунько Ольга Миколаївна.

Контактні телефони: 0563749864; 0676375624;
електронна пошта: olgaposunko70@gmail.com

Оргкомітет конференції