ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міністерство освіти і науки України
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Конгрес азербайджанців Дніпропетровської області
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
Інституті історії України НАН України (Відділ історії козацтва на Півдні України)
Дніпровська міська рада

20-21 травня 2022 р. проводять Всеукраїнську наукову конференцію
(з міжнародною участю) «Україна і тюркський світ»

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • Історія, релігія та культура українського й тюркського народів;
 • Географія розселення тюркських народів в історичній ретроспективі;
 • Українсько-тюркські взаємини: історіографічна традиція, суспільна думка;
 • Літературознавчі та мовознавчі проблеми пізнання тюркського світу;
 • Міжнародний досвід збереження та використання історично-культурної спадщини

Оргкомітет конференції просить Вас надіслати:

до 1 квітня 2022 р. (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, тема доповіді або повідомлення, секція, контактні телефони та e-mail.
Можна також зареєструватися онлайн за посиланням: Заявка учасника;
Заявка учасника
до 15 квітня 2021 р. (електронною поштою) текст доповіді (у форматі.doc) однією з робочих мов конференції обсягом 8-10 сторінок, на електронну адресу: skaiuk22@gmail.com Тема листа «2022 конференція Прізвище», назви файлів: «Прізвище_стаття», «Прізвище_заявка».

Робочі мови конференції: українська, азербайджанська, турецька, англійська, російська.

Планується публікація матеріалів конференції в електронному та друкованому варіантах.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Обсяг тексту 8-10 сторінок без урахування анотації, ключових слів і списку літератури. Матеріали повинні мати логічну структуру: тема, анотація з ключовими словами, постановка проблеми, мета, виклад основного матеріалу, висновки, перелік використаних джерел (бібліографічні посилання).

Оформлення тексту:

 • праворуч напівжирним курсивом – ім’я та прізвище автора,
 • під прізвищем курсивом – назва університету, установи,
 • через рядок – назва доповіді (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом),
 • далі – анотація (до 500 слів) і ключові слова (не більше 5) українською та англійською мовами,
 • текст без нумерації сторінок,
 • список літератури за алфавітом.

Список використаної літератури (Бібліографічні посилання) оформлюють наприкінці згідно з ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерела наводять в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказують через кому [1, с. 11].

Матеріали слід виконувати засобами текстового редактора Microsoft Word (версія до 2010 включно).
Оформлення шрифту: кегль – 14 пт; гарнітура – Times New Roman.
Параметри тексту: міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліворуч, праворуч, зверху, знизу – 20 мм; абзацний відступ – 1,25 см.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам до оформлення матеріалів, не містять наукової новизни, а також мають порушення етичних норм та правил доброчесності. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, а також за дотримання авторських прав.
Публікація збірника матеріалів конференції безоплатна.

Оргкомітет не компенсує витрати, пов’язані із проїздом, харчуванням і поселенням учасників заходу.

Місце та форма проведення
Україна, м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

У зв’язку з епідеміологічними умовами передбачається очний та дистанційний формат проведення конференції.

Форма заявки для надсилання електронною поштою на адресу: Скринька для надсилання заявки

Заявка
на участь у Всеукраїнській науковій конференції
(з міжнародною участю) «Україна і тюркський світ»
(Україна, м. Дніпро, 20-21 травня 2022 р.)

Прізвище, ім’я, по батькові:
Місце роботи, навчання:
Науковий ступінь, вчене звання, посада:
Тема доповіді:
Контактний телефон:
E-адреса:
Дата:

Контакти
За додатковою інформацією звертайтеся до секретаріату оргкомітету конференції:

 1. Каюк Світлана – тел. +380679420198, +380957776276 skaiuk22@gmail.com
 2. Посунько Ольга – тел. +380676375624, olgaposunko70@gmail.com

Оргкомітет конференції