СВЯТЕЦЬ Юрій Анатолійович

СВЯТЕЦЬ Юрій Анатолійович, 1966 р. народж., м. Олександрія Кіровоградської області, Україна, з родини службовців.

Здобув середню освіту в загальноосвітній школі № 31 м. Дніпра (1973–1983). Навчався на економічному факультеті Дніпропетровського державного університету (нині – Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) протягом 1983–1988 рр. за спеціальністю «Економічна кібернетика», здобув кваліфкацію «економіст-математик».

Навчався в аспірантурі по кафедрі історіографії та джерелознавства (нині – кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства) ДНУ протягом 1992–1993 рр. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Соціально-економічна типологія селянських господарств України у роки непу (масові джерела та методи їх дослідження)» (наук. керівники – д.і.н., проф. Ковальський М. П., к.і.н., доц. Підгаєцький В. В.) захистив 16.06.1993 р. Протягом 2004–2006 рр. навчався в докторантурі по кафедрі історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ ім. Олеся Гончара. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження)» (наук. консультант – д.і.н., проф. Болебрух А. Г.) захистив 29.10.2008 р.

Вчене звання доцента кафедри історіографії та джерелознавства присвоєно у 1998 р., професора кафедри історії України – у 2013 р. Протягом 1993 – 1995 рр. – викладач кафедри історіографії та джерелознавства ДДУ; 1995 – 2004 рр. – доцент кафедри історіографії та джерелознавства ДНУ; 2004 – 2009 рр. – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ; 2009 – 2010 рр. – професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ імені Олеся Гончара; 2010 – 2020 рр. – завідувач, а від 2020 – до тепер – професор кафедри історії Україні ДНУ імені Олеся Гончара.

Автор понад 170 наукових та науково-методичних публікацій.

Читав такі навчальні курси: «Кліометрика», «Історична інформатика», «Новітня історія України», «Сучасні інформаційні технології історичних досліджень», «Історія педагогічної думки в Україні», «Історична демографія України», «Аграрна історія України», «Основи дипломатики», «Математичні методи в історичних дослідженнях», «Математичні методи в археологічних дослідженнях», «Історична евристика».

Напрями наукових інтересів: «Соціально-економічна історія України ХХ ст.», «Математичні методи історичних досліджень», «Історична інформатика», «Digital Humanities», «Digital History», «Синергетика історичних процесів», «Історична демографія».

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій К 17.051.01 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» (2013–2014), Д 17.051.01 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» (2015–2016), Д 08.051.14 ДНУ ім. Олеся Гончара (2017 – до теп. часу).

Науковий керівник кандидатських дисертацій Л. Ю. Жеребцової «Формування митної системи на українських землях Великого князівства Литовського: джерела і методи дослідження» (2008), А. Г. Алексаха «Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект» (2011), Я. А. Івлєвої «Архівні джерела з історії православного сектантства Таврійської губернії першої половини XIX століття» (2012), С. В. Чирука «Лютеранські колонії Південної України. Кінець XVIII – початок ХХ ст. Історико-демографічний аспект» (2017).

Член редколегій наукових видань: «Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія» (заст. гол. ред-ра); «Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті» (заст. гол. ред-ра); «Історія торгівлі, податків та мита»; «Грані»; «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны»; «Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Кліометрика. Формально-кількісні та математико статистичні методи: підручник. Д., 2003;
Українське селянське господарство та нова економічна політика (кліометричний аналіз соціально-економічного процесу): моногр. Д., 2007; Інформаційне поле історичного дослідження // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : Історія та археологія. 2017. Т. 25. № 1. С. 29–42;
Інформаційні технології реконструкції мережі інтелектуальних комунікацій історика на основі его-джерел (на прикладі епістолярії Д. І. Яворницького) // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті. Д., 2016. Вип. 14. С. 15–29;
Semantic Structures in Linear Text (The Experience of Encoding Ruthenian (Volhynian) Metrica Acts Using TEI) // El’Manuscript–2016. Rašytinis palikimas ir skaitmeninės technologijos. Vilnius; Iževskas, 2016. P. 110–114;
Ruthenian Metrica: technological aspects of the electronic publication // Digital Humanities 2016 / Jagiellonian University & Pedagogical University, Kraków, 2016. P. 900–902.

Посилання:
Юрій Анатолійович Святець

Профілі:
ORCID
ResearcherID
Google Scholar
ResearchGate