Історія кафедри

All Professors

Кафедра історії України – один із найстаріших підрозділів університету, безпосередньою предтечею якого є кафедра історії місцевого краю і Запорожжя, заснована в 1918 р. 20 вересня 1918 р. професор кафедри, видатний український історик Д.І. Яворницький прочитав першу вступну лекцію для студентів Катеринославського університету – «Українсько-руське козацтво перед судом історії». Власне кафедру історії України засновано 1 січня 1921 р. в Катеринославському інституті народної освіти – наступнику Катеринославського університету. Першим завідувачем кафедри став проф. Д.І. Яворницький. У 1923-1924 н.р. підрозділ здобув дещо іншу назву – кафедра історії України і історії місцевого краю. На кафедрі велась і наукова робота, яку проводили проф. Д.І. Яворницький і викл. І. С. Степанов.

У 1924-1925 н. р. у межах факультету профосвіти знову функціонувала кафедра історії України. У 1924 р. підрозділ, очолюваний проф. Д.І. Яворницьким, набув статус науково-дослідної кафедри українознавства і був переведений із КВІНО до Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) історично-археологічного музею з підпорядкуванням ВУАН. На початку 1930-х рр. цей підрозділ змінив назву і замість кафедри українознавства став називатися кафедрою преісторії України.

У 1930 р. кафедра історії України функціонувала в межах Дніпропетровського інституту соціального виховання, одного з наступників Дніпропетровського ІНО. Проте у відновленому в 1933 р. університеті такої кафедри вже не існувало. Лише у 1966 р. в ДДУ було створено кафедру історії СРСР та УРСР, завідувачем якої до 1986 р. був д-р іст. наук, проф., відомий історик-аграрник Д.П. Пойда, потім кафедру в той час очолив канд. іст. наук, доц. В.В. Іваненко.

Після тривалої перерви, 5 травня 1989 р. кафедра історії України була відновлена. Завідувачем кафедри стала д-р іст. наук, проф. Г.К. Швидько (1989–1995). У зазначений період на кафедрі працювали д-р іст. наук, проф. Ю.А. Мицик, канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв, канд. іст. наук, доц. Г.М. Виноградов, канд. іст. наук, доц. О.І.Журба, канд. іст. наук, доц. Т.Ф. Литвинова, канд. іст. наук О.В. Іщенко. У 1995–1996 рр. завідувачем кафедри був канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, а після його смерті, у 1996–1997 рр. в.о. завідувача став канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв.

З 1997 р. по 2010 р. кафедру очолював спочатку канд. іст. наук, доц., а згодом д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко. За цей час захистили дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук С.І. Світленко (2000), О.І. Журба (2004), О.Ф.Нікілєв (2009), канд. іст. наук – О.М. Посунько (1998), І.О. Шпекторенко (1998), С.М. Каюк (1999), О.А. Репан (2003). Всі ці науково-педагогічні працівники отримали відповідні наукові ступені д-ра/канд. іст. наук та вчені звання проф./доц. Протягом 2010-2020 р кафедру очолював д-р іст. наук, проф. Ю.А. Святець. Від 2020 р. завідувачем кафедри є канд. іст. наук, доц. О. М. Посунько. За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук захистила Т.Ф. Литвинова (2012), а на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук – І.А. Шахрайчук (2013). У докторантурі (2017-2020) над лисертацією працювала канд. іст. наук, доцент О. М. Посунько.

Нині на кафедрі працюють п’ять д-рів іст. наук, проф.: Ю.А. Святець, В.В. Ващенко, Т.Ф. Литвинова, О.Ф. Нікілєв, С.І. Світленко та 5 канд. іст. наук, доц.: С.М. Каюк, І.М. Ковальська-Павелко, О.А. Репан, О.О. Чепурко, І.А. Шахрайчук.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності 032 Історія та археологія, бакалаврів та магістрів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) та бакалаврів непрофільних спеціальностей, а також докторів філософії та докторів наук за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Головні вектори наукової діяльності: етнонаціональна, соціальна, суспільно-політична, аграрна історія, історичне краєзнавство, кліометрика. Виконується кафедральна тема. На кафедрі видається фаховий збірник наукових праць «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (2001-2017) (голов. ред. – проф. С.І. Світленко), який 2018 р. зиінив назву на “Roxolania Historica”.

Діють Українсько-польський науково-культурний центр, навчальна архівно-музейна лабораторія “Музей історії ДНУ ім. Олеся Гончара”, науково-дослідний студентський гурток «Історичні профілі України».

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ