Iсторiя Днiпровського нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара. 1918 – 2018

The History of Oles Honchar Dnipro National University. 1918–2018

ISBN 978‑966‑981‑109‑7
The History of Oles Honchar Dnipro National University. 1918–2018

УДК 94:378.4ДНУ](477.63) «1918/2018»

У колективній монографії висвітлюються передумови та історія заснування, різнобічної діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – одного з провідних класичних закладів вищої освіти України. У центрі уваги – навчальний процес, науково‑дослідні роботи, виховання фахівців, міжнародне співробітництво, зміцнення матеріально‑технічної бази. Значне місце відведено новітньому періоду історії ДНУ.

Видання розраховане на науково‑педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів, учителів та широке коло всіх тих, хто цікавиться питаннями освіти і науки України та Придніпров’я зокрема.

Як цитувати?

Iсторiя Днiпровського нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара. 1918 – 2018 / голова редколегії чл.‑кор. НАН України, проф. М. В. Поляков. − 5‑те вид., переробл. і доповн. – Дніпро : Ліра, 2018. – 416 с., 20 іл. – ISBN 978‑966‑981‑109‑7.

UDC 94:378.4DNU](477.63) «1918/2018»

The collective monograph describes the conditions, history of the foundation and complex activities of Oles Honchar Dnipro National University that is one of the most famous classical higher education institutions in Ukraine. It focuses upon the educational process, research work, education of specialists, international cooperation, strengthening of material and technical base. The contemporary history and present development of the DNU is carefully considered.

It is for scholars, academics, educators, students, postgraduate students, secondary school teachers, general readership interested in education and science of Ukraine and the Dnipro region in particular.

How to cite?

The History of Oles Honchar Dnipro National University. 1918–2018 / ed. сorresponding member of the NAS of Ukraine Prof. M. V. Polyakov (head of the Editorial Board). – Fifth edition (revised and expanded). – Dnipro: Lira, 2018. – 416 p., 20 ill. – ISBN 978‑966‑981‑109‑7.