Українське ХІХ століття

Сергій Іванович Світленко

Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти

Serhii I. Svitlenko

Ukrainian XIX-th century: ethnonational, intellectual and historiosophical contexts

ISBN 978-966-981-084-7


The Ukrainian 19th Century

DOI 10.15421/511810

УДК 94:323.1 (477) “18”

У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора за останнє десятиріччя з історії українського національного руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського ХІХ ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів – борців за національно-культурне відродження України.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, учителів та всіх, хто вивчає історію України.

Як цитувати?


Світленко, С. І. Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. Дніпро : ЛІРА, 2018. 480 с. ISBN 978-966-981-084-7.

UDC 94:323.1 (477) “18”

The collection contains the last decade selected scientific articles of the author focused on the history of the Ukrainian national movement, intellectual history and historiosophical thought of the Ukrainian period of the ХІХ-th century. In the center of attention is the history of social ideas and the activities of the outstanding Ukrainian activists – fighters for national-cultural revival of Ukraine.

For researchers, lecturers, doctoral students, graduate students and students of the institutions of higher education, teachers and all who study the history of Ukraine.

How to cite?


Svitlenko, S. I. Ukrainian XIX-th century: ethnonational, intellectual and historiosophical contexts : the collection of scientific works. Dnipro : Lira, 2018. 480 pp. ISBN 978-966-981-084-7.