НАУКОВІ ЗАХОДИ

ХХХІІІ СЕСІЯ ДНІПРОВСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
26-27 квітня 2022 р. на базі історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара проведено ХХХІІІ сесію Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка. Робота сесії відбулася в онлайн-режимі.
Програма XXXIII сесіїі Дніпровського осередку НТШ Програма XXXIII сесії Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка

ХХХІІ сесія Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Дніпровським осередком Наукового товариства імені Шевченка 10 березня 2021 року проводять ХХХІІ сесію Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка.

Робота сесії планується за такими напрямами:

 • Історична Шевченкіана;
 • Історія України;
 • Історія науки, техніки та освіти;
 • Всесвітня історія

Оргкомітет сесії просить Вас до 15 лютого 2021 р. надіслати вченому секретарю електронною поштою заявку на участь у сесії з темою доповіді та відомостями про доповідача (див. додаток «Заява на участь»).

Матеріали доповідей, апробовані на науковій сесії, у форматі наукових статей для публікації будуть передані у редакції видань університету «Roxolania Historĭca», «Universum historiae et arheоlogiae», «Studies in History and Philosophy of Sciences and Technology» та ін.

Вчений секретар Дніпровського осередку НТШ Чепурко О. О.

e-mail: chepoorko@ukr.net

Міністерство освіти і науки України

Інститут історії України НАН України

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев­­ського НАН України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Національний університет «Острозька академія»

Державний архів Дніпропетровської області

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворниць­кого

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Мі­ніс­тер­ством освіти і науки України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом ук­­ра­­їнської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Національ­ним універ­си­тетом «Острозька академія», Дер­жав­­ним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетров­ським національним історичним музеєм імені Д. І. Яворницького 22 березня 2019 року проводять Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячену пам’яті проф. М. П. Коваль­ського (до 90-річ­чя з дня народження). 

Робота конференції планується за такими напрямами:

– М. П. Ковальський та його історіографічна доба;

– проблеми теорії, методології та методики історичної науки і джерелознавства;

– наукові й дисциплінарні образи спеціальних історичних дисциплін;

– історіографія українського джерелознавства: етапи та головні досягнення;

– джерелознавство історії України XVI – XVII ст.: здобутки і перспективи.

Оргкомітет конференції просить Вас до 15 лютого 2019 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції звідомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу в поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом до 1,0 др. арк., набраного в ре­дак­торі Word у вигляді комп’ютерного файлу у форматі doc або rtf. за зазначеними електронними адресами та обов’язково роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для аспірантів і студентів – обов’язкова рекомендація  наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва стат­ті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англій­ською мовами /ос­тання розширена до 0,5 сторінки/). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квад­рат­них дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури,що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці роботи. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання тематичного збірника наукових праць. Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (15 лютого 2019 р.) та оформлення яких не відповідає вимогам  до фахових видань, не будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору ма­теріалів на конференцію та для подальшої їх публікації. Запрошення на конференцію будуть направлятись  пер­сонально орієнтовно за місяць до початку її роботи. Учас­ники конференції надають організаційний внесок у розмірі 150 грн. під час реєс­тра­ції. Проїзд, проживання та харчування –  коштом учасника.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства. Відповідальний секретар оргкомітету – канд. істор. наук, доц. Воронов Віктор Іванович.

Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-64, (067) 456-16-37; електронні адреси: dekanat-hist@ukr.net; vi_voronov@ukr.net.

Web: http://www.histukrdnu.dp.ua/naukovi-zahodi.      


ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ імені Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

ГО «ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Дер­жав­­­­ним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетровським національним історичним музеєм іме­ні Д. І. Явор­­ницького, Дніпропетровським обласним осередком Національної спілки краєзнавців Ук­раї­ни, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей та ГО «Інс­ти­тут суспільних досліджень» 19 квітня 2019 року проводять ХІ Дніпропетровську обласну істо­ри­ко-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • теоретико-методологічні та методичні проблеми вивчення історії регіону;
 • історія міст і сіл;
 • історичні постаті краю;
 • суспільно-політичні рухи;
 • освіта, наука і культура населених пунктів краю;
 • соціально-економічний розвиток регіону;
 • археологічні старожитності;
 • усна історія Дніпровського Надпоріжжя.

Оргкомітет конференції просить Вас до 1 лютого 2019 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції звідомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом не більше 0,5 др. арк., набраного в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу формату rtf. за зазначеною електронною адресою та обов’язково роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для студентів і аспірантів обов’язкова рекомендація  наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англійською мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури,що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці публікації. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць. Мате­ріа­ли, які надійшли після зазначеного терміну (1 лютого 2019 р.) та оформлення яких не відповідає вимогам  до фахових видань, не будуть розглядатися.

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 150 грн. під час реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – власним коштом.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет. Відповідальний секретар оргкомітету – доц. Шахрайчук Ігор Антонович.

Контактні телефони: 8(056) 374-98-60, 8(056) 374-98-62.

E-mail: hist_ukr@dnu.dp.ua; hist_ukr_dnu@i.ua

Оргкомітет конференції

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

5 жовтня 2018 року проводять ІV Всеукраїнську наукову конференцію «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя», присвячену 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • видатні діячі освіти, науки та культури Наддніпрянської України;
 • проблеми історії вищої та середньої освіти Наддніпрянщини;
 • наукові інституції та осередки наддніпрянського регіону;
 • етнокультурне розмаїття Наддніпрянської України;
 • поліконфесійний світ Наддніпрянщини.

Матеріали доповідей та повідомлень  будуть опубліковані у фахових виданнях історичного факультету ДНУ.

Оргкомітет конференції просить Вас надіслати:

– до 1 липня 2018 р. (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, тему доповіді або повідомлення, секцію, контактні телефони та e-mail;

до 1 вересня 2018 р. (електронною поштою) текст статті за матеріалами доповіді українською мовою обсягом не більше 1 друк. арк., набраного в редакторі Word за зазначеною електронною адресою skaiuk22@gmail.com (для студентів і аспірантів обов’язкова підписана і сканована рекомендація  наукового керівника). Тексти статті слід оформити відповідно до вимог, що додаються (http://www.ndhistory.dp.ua/index.php/NDP/about/submissions#authorGuidelines).

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 100 грн. при реєстрації.

Запрошення на конференцію будуть надіслані до 10 вересня 2018 р.

Адреса оргкомітету:

49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72,  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історії України.

Відповідальний секретар оргкомітету – к.і.н., доц. Каюк Світлана Миколаївна.

Контактний телефони: +380(56)-374-98-64, +380(67)-942-01-98, +380(95)-777-61-76.

E-mail: hist_ukr@dnu.dp.ua; hist_ukr_dnu@i.ua

Оргкомітет конференції

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпровська міська рада

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Державний архів Дніпропетровської області

Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького

Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей

Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Агентство розвитку Дніпра

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Міністерством освіти і науки України, Дніпровською міською радою, Державним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетровським національним історичним музеєм імені Д. І. Яворницького, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України, Агентством розвитку Дніпра 20 квітня 2018 року проводять  Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України», присвячений 100-літтю історичної науки та освіти в ДНУ ім. Олеся Гончара.

 

Робота семінару планується за такими напрямами:

 • теоретичні та прикладні аспекти історичного краєзнавства;
 • науковий статус та перспективи розвитку музеології;
 • теоретичні, юридичні та практичні проблеми охорони памʼяток історико-культурної спадщини;
 • основні напрями та завдання професійної підготовки кадрів в сферах історичного краєзнавства, музейної справи та охорони історико-культурних памʼяток
 • видатні особистості історичного краєзнавства, музеєзнавства та памʼяткознавства

Оргкомітет семінару запрошує Вас до 15 лютого 2018 р. надіслати:

 • (електронною поштою) заявку на участь у семінарі з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з поштовим індексом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;
 • (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом 0,5 др. арк., набраного в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу в форматі doc або rtf. за зазначеною електронною адресою та обов’язково роздрукований варіант доповіді (до 28 лютого 2018 р.), підписаний автором (для аспірантів обов’язкова рекомендація наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великим літерами), анотація (1,5–2,0 тис. знаків) і ключові слова (українською, російською та англійською мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт ТimesNewRоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Детальніше з вимогами можна ознайомитися за адресою http://ndhistory.dp.ua/index.php/NDP/ about/submissions.

За матеріалами семінару планується видання фахового збірника наукових праць. Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (28 лютого 2018 р.) та оформлені у невідповідності з вимогами  до фахових видань, не будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів на семінар та для публікації. Запрошення учасникам будуть надіслані  персонально за місяць до дати семінару. Учасники семінару надають організаційний внесок у розмірі 100 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – коштом учасника.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історії України.

 

Відповідальний за проведення семінару – завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор Святець Юрій Анатолійович (devotee@i.ua)

Відповідальний секретар оргкомітету – професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор Ващенко Володимир Володимирович (vovanm@i.ua).

Контактний телефон: (056) 374-98-64, електронна адреса: hist_ukr_dnu@i.ua.

Оргкомітет семінару

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ