ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна

Литвинова Тетяна Федорівна

ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна, народ. 1955 р. в родині інженерно-технічних працівників. Закінчила СШ № 43 м. Дніпропетровська у 1973 р. Протягом 1975–1978 рр. навчалася в Дніпропетровському музичному училищі ім. М. І. Глінки, яке закінчила з дипломом з відзнакою за спеціальністю «викладач музичної школи по класу бандури та диригент хору»; 1984–1989 рр. – на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Історія», здобула кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». Навчалася у докторантурі протягом 2004–2007 рр. Дисертацію на здобуття кандидата історичних наук на тему «Суспільна думка України другої половини ХVIII – першої половини ХІХ ст.: Григорій та Василь Полетики» (наук. керівник – д.і.н., проф. Г. К. Швидько) захистила 1993 р., доктора історичних наук на тему «Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст.: ідеологічний аспект» (наук. консультант – д.і.н., проф. Г. К. Швидько) – 2012 р. Науковий ступінь доктора історичних наук присуджено 2013 р., вчене звання професора – 2015 р. Протягом 1989–1994 рр. працювала викладачем кафедри історії України Дніпропетровського державного університету; 1994 – 2013 рр. – доцентом кафедри історії України Дніпропетровського національного університету, від 2013 р. до теп. часу – професором кафедри історії України Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць. Читала навчальні курси: «Давня та нова історія України (друга половина ХVII – ХVIII ст.)», «Історія України», «Історія української культури», «Соціальна історія України ХVII – ХІХ ст.», «Інтелектуальна історія України ХVIII – ХІХ ст.», «Культура України як світовий феномен», «Соціальні ідентичності в українському суспільстві ХVIII – ХІХ ст.», «Історія освіти в Україні», «Актуальні проблеми історії України». Напрями наукових інтересів: соціальна, інтелектуальна, культурна історія України ХVII – початку ХХ ст., історична біографістика, гендерна історія, жіноча історія, історія мистецтва, елітологія, регіональна історія, ментальна географія, культурна історія простору. Підготувала 4 кандидатів наук. Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Історія та археологія».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
«Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст.: ідеологічний аспект: моногр. Д., 2011; «Земледельческая газета» як джерело до історії соціально-економічної думки України 30–50-х рр. ХІХ ст. // Укр. іст. журн. 2008. № 4. С. 184–203; «Селянське» чи «мужицьке» питання турбувало еліту Лівобережної України в другій половині ХVIII ст.? // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. праць]. Д., 2010. Вип. 8. С. 259–277; Традиції та перспективи дослідження ідентичностей українських еліт другої половини XVIII – першої половини XIX ст. // Historia – mentalność -– tożsamość: Studia z historii,  historii historiografii i metodologii historii. Poznań, 2010. S. 193–202; Роздуми над «малою українською трилогією» Даниеля Бовуа // Укр. іст. журн. 2015. № 6. С. 154–174; Инструментальные возможности историографии в изучении социальной истории Украины первой половины XIX в. // Мир историка: историограф. сб. Омск, 2017. Вып. 11. С. 199221; Соціально-економічні погляди і переконання професора Є. С. Гордієнка // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія «Історія». Х., 2016. Вип. 52. С. 73–80.

Література про науково-педагогічного працівника:
Журба, О. І. Литвинова Тетяна Федорівна // Енциклопедія сучасної України. К., 2016. Т. 17; Присяжнюк Ю. Рец. на: Литвинова Т.Ф. «Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (ідеологічний аспект). – Д.: Ліра, 2011. – 732 с. // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія «Історичні науки». Черкаси, 2012. № 29(242). С. 139–141.